dijous, 22 d’octubre del 2015

La màchine à explorer le temps!

Voici notre tout nouvel livre-jeu du tandem Martí-Salomó, après le succés de "L'île aux 160 erreurs" et "Au pays des 260 sosies":( Les aventures de Pam et Paul) La machine à explorer le temps, publié chez Sarbacane (Paris).

Aquí tenim darrer llibre-joc fet pel tàndem Martí-Salomó, després de l'èxit de "L'lla de les 160 diferències" i "Al país dels 260 clons": "La màquina del temps" (Les aventures de l'Estel i el Pol), publicats originalment a França per Sarbacane i a Catalunya per Cruïlla.

Aquí tenemos el último libro-juego del tándem Martí-Salomó, después del éxito de "La isla de las 160 diferéncias" y "En el país de los 260 clones": "La máquina del tiempo" (Las aventuras de Pam et Paul), publicado priginalmente en francés por Sarbacane (París) y en catalán por Cruïlla.
 Le temps s’est déréglé ! Pam et Paul montent dans la machine à explorer le temps pour traquer les intrus anachroniques cachés dans chaque époque. Le jeu consiste à les y aider en comparant image de gauche et image de droite, sur le principe, comme pour L’île aux 160 erreurs, du jeu des 7 erreurs.

 El temps s'ha tornat boig! L'Estel i el Pol pugen a la màquina del temps per cercar els intrusos anacrònics amagats a cada època. El joc consisteix a ajudar-los, comparant la imatge de l'esquerra amb la de la dreta seguint el principi, com en "L'illa de les 160 diferències", del joc de les 7 diferències.

 
¡ El tiempo se ha vuelto loco! Pam y Paul suben en la máquina del tiempo para encontrar los intrusos anacrónicos escondidos en cada época. El juego consiste en ayudar a encontrarlos, comparando la imagen de la izquierda con la de la derecha siguiendo el principio, como en "La isla de las 160 diferéncias", del juego de las 7 diferéncias. Dans le niveau 9, un futur fictif, il faudrait chercher 50 erreurs!!!
En el nivell 9, en un futur fictici, caldrà trovar 50 diferències!
¡En el nivel 9, en un futuro ficticio, tendremos que encontrar hasta 50 diferéncias!I no us oblideu que aquest dissabte 24 d'Octubre, a les 19:00h, presentem el llibre a La Llar del Llibre de Sabadell: